přidat prezentaci

Jak postupovat při koupi bytu

Najbežnejším spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva k bytu je nadobudnutie na základe kúpnej zmluvy. Vypracovanie kúpnej zmluvy je pomerne náročné a preto nie je vhodné jej prípravu podceniť. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu musí mať písomnú formu a musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Je dôležité dostatočne identifikovať vykonávaný byt, účastníkov zmluvy, upraviť ich vzájomné práva a povinnosti a uviesť kúpnu cenu. Samotná zmluva na nadobudnutie bytu však nestačí. Potrebné je podať návrh na vklad vlastníckeho práva na príslušnú správu katastra. Prílohou návrhu na vklad je, okrem kúpnej zmluvy, vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov, že predávajúci nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Vlastnícke právo k bytu vznikne až vkladom do katastra nehnuteľností. Ešte pred podaním návrhu na vklad je možné podať elektronické oznámenie o zamýšľanom návrhu. Toto oznámenie má za následok zníženie poplatku spojeného s podaním návrhu. Správa katastra rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa jeho doručenia.
 


 

Kúpa bytu a autorizácie zmluvy advokátom

Advokáti vykonávajú tzv. autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľnosti, ktorá spočíva v spísaní zmluvy, zistení totožnosti jej účastníkov a posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu a či jej uzavretím nedôjde k rokovaní vznik škody. Výhodou autorizácie zmluvy advokátom je tiež to, že autorizovanou zmluvu už správa katastra neskúma z obsahového a právneho hľadiska a vlastnícke právo sa zapíše bez akýchkoľvek problémov. Z tohto dôvodu je katastrálne konanie rýchlejšie. Správa katastra je povinná vydať rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva najneskôr do 20 dní odo dňa podania návrhu.
 

Na čo si dať pozor pri kupé bytu?

Pred samotnou kúpou je potrebné zistiť, či na byte neviaznu nejaké ťarchy, ktoré by mohli obmedziť vlastnícke právo kupujúceho. Vhodné je vyžiadať si originál listu vlastníctva, na ktorom sú v bode “C” uvedené tiaže (napríklad záložné právo, vecné bremená). Na ochranu kupujúceho možné do kúpnej zmluvy zakomponovať ustanovenie, podľa ktorého sa predávajúci zaviaže, že nebude akýmkoľvek spôsobom disponovať s bytom po uzavretí kúpnej zmluvy, najmä, že ho neprenajme, nezaťaží právom treťom osôb, či nescudzujú. Pre tento prípad je vhodné si dohodnúť právo kupujúceho od kúpnej zmluvy odstúpiť, prípadne si dohodnúť zmluvné pokuty. V každom prípade je nutné si zmluvu pred jej podpisom pozorne prečítať a uistiť sa, že je v nej zachytené všetko, čo bolo s druhou stranou dohodnuté.

Kategorie: Byt, Magazín bydlení

Poslat tuto nemovitost příteli!

Kontaktovat prodejce